Logo
Q

KIES UIT EEN VAN ONZE PRODUCTEN

Bettress Configurator 2022
Bettress® Original
Achterwanden
Accessoires
Bettress Configurator 2022
Bettress® Original
Backwalls
Accessoiries
Q

CHOOSE ONE OF OUR PRODUCTS

Bettress Configurator 2022
Bettress® Original
Achterwanden
Accessoires
Bettress Configurator 2022
Bettress® Original
Backwalls
Accessoiries
Logo
MENU
Q
Logo
HOME
HOME
PRODUCTEN
PRODUCTS
BETTRESS® ORIGINAL
BETTRESS® ORIGINAL
ACHTERWANDEN
BACKWALLS
ACCESSOIRES
ACCESSOIRIES
BRAND STORY
BRAND STORY
GET INSPIRED
GET INSPIRED
CONTACT
CONTACT
STORES
STORES

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Wanneer van toepassing?

Aangezien Bettress in de Benelux wordt verkocht door Deals Company, zijn de verkoopvoorwaarden van toepassing op elk aanbod van Deals Company B.V. dat via de webwinkel van www.bettress.nl als ook www.bettress.be gedaan wordt en op elke overeenkomst op afstand die vervolgens tussen u en Deals Company B.V. tot stand komt. Door het plaatsen van een bestelling via de webwinkel www.bettress.nl en www.bettress.be, geeft u te kennen dat u met de toepasselijkheid en inhoud van deze online verkoopvoorwaarden instemt.

Bedrijfsgegevens Deals Company B.V.
Deals Company B.V.
Zanddonkweg 5
5144 NX Waalwijk
Telefoonnummer:
NL: 0031 (0)85 3031568
BE: 0032 (0)78 484448

E-mailadres: info@beddenplein.nl
KvK-nummer: 70233438

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Gebruikersvoorwaarden van Beddenplein zijn toepasselijk op elk aanbod dat Beddenplein doet via haar website en elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Beddenplein en gebruiker. Eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker zijn niet van toepassing, tenzij deze door Beddenplein schriftelijk zijn aanvaard.

De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de gebruiker van het aanbod binnen de in het aanbod gestelde termijn en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, waaronder betaling van de prijs van het aangeboden product of dienst middels de op de website opgenomen betaalfaciliteit.

Indien de gebruiker het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Beddenplein langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Beddenplein kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de gebruiker aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Beddenplein op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Het aanbod

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van een aanbod en speciale voorwaarden waaronder een product of dienst worden aangeboden zijn in het aanbod vermeld. Beddenplein behoudt zich het recht voor de duur van een aanbieding te verlengen dan wel te verkorten zonder voorafgaande aankondiging.

Vrijblijvend aanbod

Ieder aanbod dat op de website wordt gedaan in welke vorm dan ook geldt als een vrijblijvend aanbod. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten ten aanzien van de omschrijving van producten en diensten in het aanbod binden Beddenplein niet.

BTW

De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief BTW, de prijs en de BTW worden vermeld op de coupon en kunnen fungeren als factuur voor zakelijke aankopen. Andere facturen dan deze zullen niet door Beddenplein worden geleverd.

Kortingscodes

Kortingcodes zijn gedurende een jaar na datum afgifte te gebruiken en alleen indien deze tegelijk met de online bestelling op de website van een bepaalde aanbieding worden ingevoerd.

Betaling

De gebruiker heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Beddenplein te melden. In geval van wanbetaling van de gebruiker heeft Beddenplein behoudens wettelijke beperkingen, het recht om kosten voor incasso van de openstaande vordering in rekening te brengen.

Levering en montage

Wij leveren in heel Nederland (Met uitzondering van de Waddeneilanden) en Vlaams België. Beddenplein biedt gratis levering bij aankoop van een of meerdere boxsprings. De volledige bezorging boven de €250,- is altijd geheel gratis.

Nadat u in de webwinkel uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u automatisch een e-mail met de bevestiging van de door u geplaatste bestelling. Tevens ontvangt u een e-mail en sms waarmee u de order zelf in kan plannen op een datum dat voor u uitkomt.

BELANGRIJK

Wanneer u via ons leverportaal een leverdatum heeft gekozen, nemen wij telefonisch contact op om deze datum te bevestigen. Indien u telefonisch niet bereikbaar bent, willen we u vriendelijke vragen om per e-mail de leverdatum te bevestigen (info@beddenplein.nl). Mochten wij zowel telefonisch als per e-mail geen bevestiging ontvangen, zijn wij genoodzaakt om de levering uit te stellen.

Bezorging

Als plaats van levering geldt het adres dat de gebruiker aan Beddenplein kenbaar heeft gemaakt. Beddenplein zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken dan wel opgenomen in het aanbod. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de gebruiker hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De gebruiker heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Beddenplein zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

Mocht u op de dag van levering niet aanwezig zijn zonder dat Beddenplein hiervan op de hoogte is gebracht, wordt er voor een nieuwe leverafspraak €45,- voorrijkosten in rekening gebracht.

Bezorgservice en montage

Onze boxsprings worden gratis geleverd. Wanneer de gebruiker kiest voor montage tegen een meerprijs van €39,95 (of €49,95 voor elektrische boxsprings), assisteert onze bezorger bij het omhoogtillen tot en met (maximaal) de tweede etage. Indien de gebruiker de boxspring hoger wenst dan de tweede etage, zijn hier extra kosten aan verboden. Wanneer er een lift ter beschikking is, wordt de boxspring kosteloos naar boven gebracht. Indien de gebruiker geen montage wenst, wordt de boxspring tot de voordeur op de begane grond geleverd. Beddenplein kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade bij het naar boven brengen van het bed, dit is op eigen risico.

Levering en schade

Beddenplein zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken dan wel opgenomen in het aanbod. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de gebruiker hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De gebruiker heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Mocht u willen dat de boxspring naar binnen gebracht wordt of naar boven, kan Beddenplein niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade bij het plaatsen of naar boven brengen van het bed. Dit is dus geheel op eigen risico. Wanneer het product niet in de lift past, kan de bezorger hem mee helpen naar boven tillen tegen de gebruikelijke kosten.

Pinnen of contant betalen bij aflevering

Het is bij levering mogelijk om het bedrag van de nota per pin of contant te voldoen. Elke bezorger van Beddenplein beschikt over een mobiel pinapparaat. De limiet van het door u te pinnen bedrag is afhankelijk van de bank waar u klant bent. Bovendien kan deze limiet per klant verschillen, omdat banken hier afspraken over maken met hun individuele klanten. Het is echter vaak mogelijk deze limiet eenmalig te laten aanpassen. Uw bank kan u inlichten over de mogelijkheden hiervan en hoe dit in zijn werk gaat. Hiervoor neemt u één week voor levering contact op met uw bank.

Herroepingsrecht

Indien de gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de gebruiker een bedrag betaald heeft, zal Beddenplein dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de gebruiker zich richten naar de door Beddenplein bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Ontbinding

Bij levering van producten: bij de aankoop van producten heeft de gebruiker de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de gebruiker of een vooraf door de gebruiker aangewezen en aan Beddenplein bekend gemaakte vertegenwoordiger. Laat ons tijdig (binnen de termijn van veertien dagen) schriftelijk weten dat u de koop op afstand ontbindt, door het contactformulier op onze website Beddenplein in te vullen of door contact op te nemen met onze klantenservice. Het product dient onbeschadigd te zijn, het zit in de originele verpakking en het product is ongebruikt. Wanneer de consument heeft getekend voor goed ontvangst van de levering en toch iets vindt wat niet juist is, dient hij/zij dit binnen 5 werkdagen te melden. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Beddenplein het bedrag dat de gebruiker betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen na ontbinding, terugbetalen.

Bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de Gebruiker zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Beddenplein retourneren, conform de door Beddenplein verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten

Indien de gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de gebruiker een bedrag betaald heeft, zal Beddenplein dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor de volgende producten:

Die door Beddenplein tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de gebruiker.
Die door de gebruiker in gebruik genomen zijn.
Die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
Die snel kunnen bederven of verouderen.
Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop Beddenplein geen invloed heeft.
Voor losse kranten en tijdschriften.
Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de gebruiker de verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor diensten:

Betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode.
Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de gebruiker is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.
Betreffende weddenschappen en loterijen.

Garantiebepalingen

Beddenplein biedt 2 jaar fabrieksgarantie. U heeft dan recht op een gratis reparatie of een nieuw product. Deze garantie is van kracht vanaf de datum van aankoop. Retourkosten voor producten die onder de garantie vallen zijn gratis. Na 6 maanden betaal je €45,- voorrijkosten.

Om aanspraak te maken op de garantie, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

U kunt aantonen dat u bij www.beddenplein.nl een aankoop hebt gedaan.
Het product is onbeschadigd en schoon.
U gebruikt het product volgens de meegeleverde instructies.
Producteigenschappen
De garantie geldt niet op productspecifieke eigenschappen die bijdragen aan het karakter van het product, gebruiksslijtage en oneigenlijk gebruik van het product. Materialen, zoals hout en stof blijven werken door verschillen in temperatuur en de kleur kan beïnvloed worden door licht. Beddenplein kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen die ontstaan zijn door producteigenschappen. Neem contact met ons op voor advies omtrent productspecifieke eigenschappen.

Kuilvorming

Kuilvorming kan na enkele weken via een natuurlijk proces in het matras ontstaan, wanneer de matras zich heeft aangepast aan het lichaam. Dit is een normaal proces. Het matras verliest hiermee geen ondersteuning of comfort. Garantie is enkel van toepassing bij extreme kuilvorming; meer dan 3,0 cm gemeten.

Kraken

Beddenplein biedt geen garantie op krakende boxsprings door gebruiksslijtage. Controleer of de poten goed gemonteerd en aangedraaid zijn. Gebruik bij een harde vloer extra vilt onder de poten. Bij (elektrisch) verstelbare bedden kan het zijn dat bewegende delen door bijvoorbeeld de luchtvochtigheid of temperatuur geluid maken. Dit los je op door de scharnieren in te spuiten met een siliconenspray.

Wasvoorschriften

Beddenplein biedt geen garantie op gewassen producten die niet geschikt zijn om te wassen in de wasmachine. (Top)matrashoezen dienen enkel door middel van een stofzuiger te worden gereinigd.

Extra garanties van Beddenplein

Onverminderd uw wettige rechten biedt Beddenplein de volgende extra garanties.

30 dagen slaapgarantie

De 30 dagen slaapgarantie geldt op de gehele collectie Boxsprings vanaf een aankoopbedrag van € 400,00.
Beddenplein betaalt het volledige aankoopbedrag terug of wij zullen samen op zoek gaan naar een slaapsysteem dat wel geschikt is.
U kunt tot maximaal 30 dagen vanaf levering aanspraak maken op onze slaapgarantie. U dient de boxspring wel minimaal 14 dagen te hebben uitgeprobeerd. Uw lichaam heeft deze tijd nodig om te ‘wennen’ aan het nieuwe slaapsysteem.
U heeft éénmaal de mogelijkheid aanspraak te maken op onze 30 dagen slaapgarantie.
De slaapgarantie is niet overdraagbaar op derden.
Als het om te ruilen artikel beschadigd/bevuild/stuk is, vervalt deze garantie.
Het product dient gedemonteerd klaar te staan op dag van retour in de originele verpakking (inclusief kartonnen hoekpunten).
Gratis producten, bij-producten (dekbed, overtrek, hoeslaken etc.) en/of montage- en betalingskosten zullen in mindering worden gebracht op het totaalbedrag dat wordt teruggestort.
Eventuele accessoires (dekbedden, hoeslakens etc.) vallen niet onder de slaapgarantie en de verkoopprijs van deze artikelen zal van het totale bedrag dat wordt teruggestort worden afgetrokken.
U zult uiterlijk binnen 20 werkdagen het geld teruggestort krijgen, indien deze voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Beddenplein, nadat de gebruiker de gebreken heeft geconstateerd. Bij Beddenplein ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Beddenplein binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de gebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Beddenplein niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden die mogelijk in de aangeboden informatie op deze website of op websites waarnaar wordt verwezen voorkomen. Bovendien wordt niet gegarandeerd dat de aangeboden informatie te allen tijde en in alle opzichten juist, volledig en actueel is. Beddenplein aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke vorm van schade die zou kunnen ontstaan op grond van deze online gegevens of interpretatie daarvan. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, dient u deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of in licentie bij Beddenplein en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beddenplein, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

0
    0
    WINKELWAGEN
    Your cart is empty